Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

Ngày đăng: 14/10/2020 13:23

Ngày 12/10/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1577/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (CSSDNLTĐ) năm 2019.

Theo Quyết định, trên toàn quốc có 3006 cở sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong đó cơ sở sản suất công nghiệp có 2441 cơ sở chiếm 81.2%, Công trình xây dựng chiếm 15.5%, đơn vị vận tải chiếm 2.794% và cơ sở sản xuất nông nghiệp chiếm 0.49%.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các CSSDNLTĐ theo quy định của Luật.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách CSSDNLTĐ 2019 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Download

VETS | Energy

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------