Quan hệ đối tác

Ngày đăng: 23/02/2016 19:33

Quan điểm hợp tác của Chúng tôi dựa trên những cơ sở: Tôn trọng lẫn nhau; Phát triển về khoa học, công nghệ. Nâng cao tri thức; Cùng có lợi (win – win relationships) và Chân thành, thủy chung.

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------