Giải pháp giám sát điện năng từ xa

Ngày đăng: 23/02/2017 10:18

VETS|Energy đã phát triển một hệ thống giám sát điện năng từ xa nhằm cung cấp công cụ cho các khách hàng trong công tác quản lý năng lượng.

Tùy theo nhu cầu thực tế, khách hàng có thể đưa dữ liệu về máy chủ nội bộ hoặc máy chủ internet từ đó giám sát các thông số trong hệ thống điện của nhà máy. Bên cạnh đó hệ thống cũng cung cấp chức năng theo dõi, gửi các cảnh báo về các sự kiện bất thường hay sự cố trên lưới điện đến số điện thoại hoặc email giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp sự cố cũng như tăng cường hiệu quả giám sát hệ thống điện, hỗ trợ quản lý năng lượng tại đơn vị.

Các mô hình của hệ thống:

Model 1: Đọc và truyền dữ liệu giám sát điện năng về máy chủ qua mạng di động.

Model 2: Đọc và truyền dữ liệu giám sát điện năng về máy chủ qua mạng nội bộ.

Model 3: Đọc và truyền dữ liệu giám sát điện năng về máy chủ của đơn vị qua mạng nội bộ sau đó chuyển tiếp lên máy chủ hệ thống qua mạng internet.

Model 4: Đọc và truyền dữ liệu giám sát điện năng về máy chủ của đơn vị qua mạng internet sau đó chuyển tiếp lên máy chủ hệ thống qua mạng nội bộ.

Model 5: Đọc và truyền dữ liệu giám sát điện năng về máy chủ của đơn vị qua mạng di động sau đó chuyển tiếp lên máy chủ hệ thống qua mạng internet.

Model 6: Kết hợp tất cả các phương thức đọc và truyền dữ liệu giám sát điện năng về máy chủ.

----------------------------------- -------------------------- ------------------------------